Zasady udostępniania dokumentacji medycznej są uregulowane przepisami. Dokumentacja może być udostępniona uprawnionym podmiotom, w szczególności prawo to przysługuje pacjentom, którzy mają prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W HADENT

 1/. Dokumentację medyczną udostępniamy:

 • do wglądu w siedzibie HADENT;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie jej na adres mailowy na żądanie pacjenta, o ile adres ten został wpisany jako kontaktowy w dokumentacji medycznej pacjenta.

2/. Pacjent zgłasza pisemnie wniosek o udostępnienie dokumentacji, określają również, w jakiej formie ma to nastąpić.

3/. Udostępniamy dokumentację do wglądu pacjenta:

 • w siedzibie jednostki w godzinach od 9.00 do 18.00
 • w terminie nie później niż 14 dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

4/. Udostępniamy dokumentację medyczną pacjenta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i

 • jest ona do odebrania osobistego lub przez umocowaną do tego osobę przez pacjenta w siedzibie jednostki;
 • za pisemną zgodą pacjenta jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez pacjenta;
 • za pisemną zgodą pacjenta jest przesyłana mailem na adres wskazany przez pacjenta;
 • jest udostępniona na informatycznym nośniku danych. W przypadku nośnika będącego własnością pacjenta (np. pendrive), udostępnienie nastąpi po uprzednim sprawdzeniu nośnika przez program antywirusowy.

OPŁATY ZA UDOSTĘNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobieramy opłatę, której wysokość jest określona w art. 28 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

 

Wysokość opłaty za jedną stronę wyciągu/ odpisu dokumentacji medycznej Wysokość opłaty za jedną stronę xerokopii lub wydruku dokumentacji medycznej Wysokość opłaty za wydanie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych
0,30 gr 0,30 gr 1,50 zł