Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom HADENT:

 

 

 

 

1/. Dokumentację medyczną udostępnia się:

 • do wglądu w siedzibie Hadent;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 • dokumetnacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie jej na adres mailowy na żądanie pacjenta, o ile adres ten został wpisany jako kontaktowy w dokumentacji medycznej pacjenta.

2/. Pacjent zgłasza pisemnie wniosek o udostępnienie dokumentacji  określając  również w jakiej formie ma to następić. Wniosek do pobrania

3/. Hadent udostępnia dokumentację do wglądu pacjenta :

 • w siedzibie jednostki
 • w godzinach od 9.00 do 18.00
 • w terminie nie później niż 14 dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

4/. Hadent udostępnia dokumentację medyczną pacjenta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i

 • jest ona do odebrania osobistego lub przez umocowaną do tego osobę przez pacjenta w siedzibie jednostki;
 • za pisemną zgodą pacjenta jest przesyłana listem polecnym na adres wskazany przez pacjenta;
 • za pisemną zgodą pacjenta jest przesyłana mailem na adres wskazany przez pacjenta;
 • jest udostępniona na informatycznym nośniku danych. W przypadku nośnika będącego własnością pacjenta (np. pendrive), udostępnienie nastąpi po uprzednim sprawdzeniu nośnika przez program antywirusowy.