Zasady udostępniania dokumentacji medycznej są uregulowane przepisami. Dokumentacja może być udostępniona uprawnionym podmiotom, w szczególności prawo to przysługuje pacjentom, którzy mają prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W HADENT

 1. Dokumentację medyczną udostępniamy:

 • do wglądu w siedzibie HADENT;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych;
 • zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu;
 • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie jej na adres mailowy na żądanie pacjenta, o ile adres ten został wpisany jako kontaktowy w dokumentacji medycznej pacjenta.

2. Pacjent zgłasza pisemnie wniosek o udostępnienie dokumentacji, określają również, w jakiej formie ma to nastąpić.

3. Udostępniamy dokumentację do wglądu pacjenta:

 • w siedzibie jednostki w godzinach od 9.00 do 18.00
 • w terminie nie później niż 14 dni roboczych od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

4. Udostępniamy dokumentację medyczną pacjenta w terminie nie późniejszym niż 14 dni od złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej i

 • jest ona do odebrania osobistego lub przez umocowaną do tego osobę przez pacjenta w siedzibie jednostki;
 • za pisemną zgodą pacjenta jest przesyłana listem poleconym na adres wskazany przez pacjenta;
 • za pisemną zgodą pacjenta jest przesyłana mailem na adres wskazany przez pacjenta;
 • jest udostępniona na informatycznym nośniku danych. W przypadku nośnika będącego własnością pacjenta (np. pendrive), udostępnienie nastąpi po uprzednim sprawdzeniu nośnika przez program antywirusowy.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Nie pobieramy opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej.