Regulamin rezerwacji on-line

 &1

 1. Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rezerwacyjnego, wyraża Pan/Pani zgodę na kontakt telefoniczny, SMS-owy lub mailowy z naszej strony w celu potwierdzenia rezerwacji wybranego terminu wizyty.
 2. Nie ma Pan/Pani obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie usługi, jaką jest rejestracja wizyty on-line.
 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HADENT Hanna Chaciewicz Sp.j. z siedzibą przy ul. Andriollego 59/35, 05-400 Otwock, NIP: 532204 81 27, REGON: 147144133, KRS: 0000502464, wpisaną do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000166593.
 • Inspektorem ochrony danych w HADENT jest Pani Monika Warchoł – tel. 604 21 41 74.
 • W celu zarezerwowania dla Pani/Pana wizyty on-line przetwarzamy następujące dane:

a) nazwisko, imię, telefon, adres e-mail.  Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi rezerwację on-line wybranego terminu wizyty. W przypadku wpisania Pana/Pani w kolejkę oczekujących na świadczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych, podanie nr telefonu lub adresu e-mail jest obowiązkowe.

 • Pana/Pani dane przetwarzane będą w celach organizacyjnych, związanych z procesem leczenia w HADENT, np. potwierdzenia/zmiany/odwołania zarezerwowanego on-line przez Pana/Panią terminu wizyty.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 • Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane:

a) zgodnie z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i RPP oraz przepisami ustaw szczególnych, tj.: przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

– dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

– zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

– skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

 a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

b) zgodny z ustawą o podatku od towarów i usług, tj. 5 lat w przypadku danych zawartych na fakturach;

 • W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania;

b) usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

d) wniesienia sprzeciwu;

e) przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

f) skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pan/Pani, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

 • Jeżeli wykorzystanie przez HADENT danych nie jest konieczne do udzielenia świadczenia zdrowotnego, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu HADENT, możemy prosić Pana/Panią o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Pana/Pani danych. Udzieloną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać.
 • W przypadku udzielania Panu/Pani świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych lub przez inny podmiot, Pana/Pani dane osobowe podlegają profilowaniu w celu potwierdzenia prawa do otrzymania tego rodzaju świadczeń, a także w celach realizacji umowy z NFZ lub z innym podmiotem finansującym udzielanie tych świadczeń.

&2

 1. Aplikacja do rezerwacji wizyt on-line umożliwia zapisanie się na wizytę do danego lekarza przyjmującego w siedzibie HADENT.
 2. Usługa w postaci zarezerwowania wizyty w HADENT świadczona jest drogą elektroniczną za pomocą urządzeń i programów umożliwiających komunikowanie się na odległość z wykorzystywaniem sieci Internet.
 3. Korzystanie z rejestracji on-line jest bezpłatne.
 4. Użytkownikiem rejestracji on-line może być każda osoba, która zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu.

&3

 1. Zarezerwowanie wizyty polega na wypełnieniu elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej www.hadent.pl
 2. Chcąc dokonać rejestracji wizyty musi Pan/Pani: wybrać specjalizację: Stomatologia–>wybrać lekarza–>podać preferowaną datę i godzinę wizyty–>podać imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail.
 3. Rejestracja on-line dostępna jest 24/h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. Potwierdzenie rezerwacji przez pracowników Recepcji odbywa się w godzinach pracy HADENT, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 20:00 oraz soboty w godz. 09.00 – 15.00. Dokonana przez Pana/Panią rezerwacja on-line przychodzi w postaci komunikatu w systemie elektronicznym HADENT. Po otrzymaniu komunikatu ze zgłoszeniem rezerwacji pracownicy Recepcji sprawdzają preferowane terminy zapisów, które Pan/Pani wprowadził/a w rezerwacji on-line i potwierdzają termin wizyty, wysyłając do Pana/Pani zwrotnego smsa lub kontaktując się z Panem/Panią telefonicznie.
 5. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji (zgodnie z Regulaminem) i wypełnieniu wszystkich danych, otrzyma Pan/Pani smsem potwierdzenie zaplanowanej wizyty lub propozycje najbliższego terminu w sytuacji, jeśli wybrany przez Pana/Panią pierwotny termin rezerwacji wizyty nie jest możliwy do realizacji.
 6. Ma Pan/Pani obowiązek wypełnienia wszystkich danych, w tym podania dokładnego adresu e-mail oraz nr telefonu kontaktowego, który służył będzie wyłącznie do potwierdzenia lub odwołania wizyty zarezerwowanej on-line, a w przyszłości, za Pana/Pani pisemną zgodą, w celach organizacyjnych związanych z procesem leczenia w HADENT, np. w celu potwierdzenia, przełożenia wizyty, czy przypominaniu o wizycie kontrolnej.
 7. Anulowania lub potwierdzenia rezerwacji można dokonać droga telefoniczną pod numerem 22 779 27 69 lub 604 21 41 74, osobiście w placówce lub drogą mailową na adres hadent@hadent.pl.

 &4

 1. HADENT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie (np. grafiku pracy lekarzy, aktualizacji personelu)
 2. HADENT zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie tylko podstawowych usług ( np. konsultacja, badanie, zdjęcie rtg, pantomogram). Na wizycie lekarz oceni ewentualną konieczność dalszego leczenia, jego rodzaj, a także określi długość kolejnych wizyt.
 3. HADENT zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Pana/Panią o zmianach w grafiku pracy lekarza, do którego zapisał/a się Pan/Pani na wizytę.
 4. Godzina wizyty lekarskiej, podanej w systemie jest stała, może ona jednak ulec nieznacznemu przesunięciu, z powodu wydłużenia się poprzednich wizyt lekarskich w danym dniu lub z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 5. HADENT zastrzega sobie prawo do pozbawienia Pana/Pani prawa do rejestracji on-line przez okres co najmniej 3-ech miesięcy, w przypadku, gdy nie zgłosi się Pan/Pani na zarezerwowaną wizytę bez poinformowania HADENT z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem o rezygnacji. Informacja o niezgłoszeniu się odnotowywana jest w systemie.

 &5

 1. W przypadku zmiany jakichkolwiek informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, należy zgłosić ten fakt personelowi HADENT, który jest zobowiązany do aktualizacji danych.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. HADENT zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, zmieniony Regulamin będzie publikowany na stronie internetowej pod adresem www.hadent.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.