Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest HADENT Hanna Chaciewicz Sp.j. z siedzibą przy
  2. Andriollego 59/35, 05-400 Otwock, NIP: 532204 81 27, REGON: 147144133, KRS: 0000502464, , wpisaną do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod nr 000000166593
  3. Inspektorem ochrony danych w HADENT jest Pani Monika Warchoł – tel. 604 21 41 74.
  4. HADENT przetwarza następujące dane: nazwisko, imię, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego..
  5. Pana/Pani dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a ( zgody – przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione przez HADENT: a) upoważnionym pracownikom HADENT; b) firmie informatycznej obsługującej HADENT (jedynie w zakresie koniecznym do utrzymania systemu informatycznego); c) Inspektorowi Ochrony Danych;
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
  8. Podane przez Pana/Panią dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące;
  9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: a) dostępu do swoich danych i ich sprostowania; b) usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; c) ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; d) wniesienia sprzeciwu; e) przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych; f) skargi do organu nadzorczego – jeżeli uzna Pan/Pani, że dane przetwarzane są z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu.